مقدمه
امروزه سازمان ها دریافته اند كه در اتجام كلیه امور همواره پیشگیری از طریق اجرای یك سیستم مدون و كارآمد بسیار مناسب تر از روش های اصلاح بعد از برخورد با شرایط غیرایمن و پس از وقوع حادثه است بنابراین روز به روز نیاز به ایجاد یك سیستم مدیریت ایمنی در سازمان هابیشتر احساس گردید اولین گامی كه در این زمینه، یعنی تدوین یك سیستم استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی برداشته شد تدوین استاندارد B S 8800:1996 توسط موسسه استاندارد کانادا بود با ارائه این استاندارد نیاز به یك استاندارد بین المللی در این زمینه بیشتر احساس گردید وچند موسسه استاندارد ملی از جمله موسسه استاندارد ایرلند ،آفریقای جنوبی ،انگلیس ،مالزی و چند شركت معتبر بین المللی ثبت و صدور گواهی نامه در اقدامی مشترك نسبت به تهیه و تدوین استانداردOHSAS 18001 :1999 و راهنمای آن OHSAS 18002 :1999 اقدام نمودند سری  Occupational Health and sarety ) OHSAS 18000) در پاسخ به نیازهای مبرم مشتریانی تدوین شده است كه خواستار استقرار یك سیستم استاندارد و مشخص بهداشت و ایمنی شغلی بودند كه بتوان آنرا ارزیابی كرد و همچنین گواهینامه مربوطه را اخذ نمود .

:: منظور از ایمنی و بهداشت شغلی چیست ؟
شرایط و عواملی كه بر روی سلامتی و آسایش كاركنان ، كارگران موقت ، كاركنان پیمانكار ، بازدیدكنندگان و هرفرد دیگری درمحیط كار تاثیر بگذارد را به عنوان ایمنی و بهداشت شغلی می شناسیم .این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت كه شناخت این عوامل و شرایط در یك سازمان از مهمترین فعالیت های استقرار سیستم در یك سازمان است .

:: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چیست ؟
بخشی از كل سیستم مدیریت كه باعث تسهیل مدیریت مخاطرات احتمالی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از فعالیتهای سازمان میگردد .ودربردارنده ساختار سازمانی،طرح ریزی فعالیت ها ، مسئولیت ها ، عملیات ، روش های اجرائی ، فرآیند ها و منابع برای توسعه ، استقرار ، دستیابی ، بازنگری و نگهداری خط مشی OH&S سازمان می باشد. خط مشی OH&S در هر سازمان محور كلیه فعالیت های یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی محسوب میشود و لازم است در جهت نیل به اهداف خط مشی سازمان منابع لازم اختصاص داده شود و ساختار سازمانی مسئولیت ها ،روش های اجرائی مورد نیاز جهت نیل به اهداف خط مشی به گونه ای كارآمد تعیین شده و طرح ریزی ها و برنامه ها در راستای نیل به این اهداف صورت پذیرد.

خط مشی OH&S
مدیریت ارشد سازمان بایستی خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی را تعیین نماید این خط مشی بایستی بوضوح كل اهداف ایمنی و بهداشت شغلی وتعهد به بهبود عملكرد ایمنی و بهداشت شغلی را بیان كند .
این خط مشی باید :
الف ) مناسب با ماهیت و اندازه مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی سازمان باشد .
ب ) دربردارنده تعهد به بهبود مستمر باشد .
ج ) دربردارنده تعهد به برآورده ساختن حداقل مقررات جاری بهداشت و ایمنی كار مورد كاربرد و سایر الزاماتی كه سازمان پذیرفته است است باشد .
د ) مدون شده ، اجرا شده و برقرارنگهداشته شده باشد .
ه ) به كلیه كاركنان ابلاغ شود به گونه ای كه تمامی كاركنان از وظایف فردی خود درخصوص ایمنی و بهداشت فردی آگاهی داشته باشند .
و ) در دسترس طرفهای ذینفع قرارگیرد
ز ) درفواصل زمانی مورد بازنگری قرارگیرد تا از تداوم مناسب بودن آن برای سازمان اطمینان حاصل شود.

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *